Velkommen til Teineholmen på nett!

-      informasjon fra arbeidsgruppen for utvikling av Teineholmen.

 

Holmesund Vel opprettet på siste årsmøte en arbeidsgruppe som skal se på den

videre utviklingen av Teineholmen. Referater fra arbeidsgruppens møter blir lagt

ut på nettet, og i referatet fra første møte skisseres de planlagte

hovedaktivitetene til gruppen. Vi håper at et resultat av gruppens arbeid kan bli

noe i retning av skissen over. Flere (og litt større) skisser er lagt ut under de

enkelte foldere i navigasjonsmenyen til venstre (kfr. Veiledning nedenfor).

 

Nettstedet skal være et felles forum for både arbeidsgruppen og andre

interesserte, der relevant informasjon og dokumentasjon knyttet til Teineholmen og til gruppens arbeid til enhver tid legges ut. Alle interesserte kan henvende seg til arbeidsgruppen for spørsmål, forslag eller angående annet materiale som evt. bør legges inn på nettstedet. I det videre arbeidet med Teineholmen mener arbeidsgruppen det er viktig å fokusere kommunikasjon, saklighet, åpenhet og inkludering. Det understrekes også at nettstedet ikke er en del av nettstedet “Holmesund.no”, som er Vellets offisielle nettsted.

 

Teineholmen er nært knyttet til Holmesund Vels historie.  Holmesund Vel ble i sin tid opprettet med det formål å skaffe bryggeplasser til fastboende på Teineholmen. Det gjenstår fortsatt arbeid for å gjennomføre de etablerte bryggeplaner og for å definere og realisere Teineholmens potensiale for alle som har tilknytning til Holmesund. Det innbefatter både fellesområder, badeplass og bryggeplasser.

 

 

Bruk menyen til venstre for å navigere i nettstedet.
E-post adressen til arbeidsgruppens medlemmer finnes under folderen ”arbeidsgruppen”; underpunkt ”medlemmer”. Her vil man også finner referatene fra gruppens møter. I tillegg vil man under denne folderen etter hvert finne leveranser fra gruppens arbeid; som innstillinger, forslag, tegninger, og realiseringsplaner (når de foreligger).

Under hovedaktiviteter legges dokumenter og info knyttet til undergruppene atkomst badeplass, fellesområde og bryggeplasser. Sistnevnte er delt i undergruppene “sydsiden”, “andre”, “gjestebrygge”.

I "styrende dokumenter" er det lagt ut kjøpekontrakt for Teineholmen, dagbokført erklæring samt info om reguleringsplan.

Under "historikk" er det lagt ut informasjon om tidligere prosesser/prosjekter som har vært gjennomført, helt opp til årets diskusjon om plattingen i sin tid anlagt av Ole Henrik Nilsen.

Det er også satt opp en egen folder for bryggekomiteen, som arbeidsgruppen selvsagt må samarbeide med. Bryggekomiteen har allerede gjennomført diskusjoner og etablert aktivitetsplaner. Noen aktiviteter
er gjennomført, som for eksempel etablering av ny bro til holmen.  Bilder fra dette arbeidet er lagt ut på Vellets sider. Møtereferater og andre dokumenter produsert av bryggekomiteen blir lagt ut fortløpende.