Teineholmen bruksrett 07.06.2009

På bakgrunn av at det er uenighet om bruk av bryggene på Teineholmen ble det i styremøte for Holmesund vel den 10. februar 2009 definert følgende problemstilling:

  1. ”Er det anledning til å sperre for ferdsel på brygge og tilknyttet platting?”
  2. ”Er det anledning til å sette opp private møbler, buer e.l. på eksisterende brygge/platting slik den er i dag og som kun er til privat bruk?”

Styremedlem Aud Sigrid Vibran var ikke med på styremøtet på bakgrunn av at hun følte seg inhabil.

Aud Sigrid Vibran leverte den 5. mai 2009 tilsvar til problemstillingen på vegne av sin mor som er nåværende eier av båtplass på de nordligste (innerste) 15 meter av bryggeanlegget.

På bakgrunn av tilsvaret fra Aud Sigrid Vibran hadde styret i Holmesund vel (ekskl Aud Sigrid) et styremøte vedrørende dette temaet den 31. mai 2009. Utfallet av dette møtet er beskrevet i dette brevet.

Styret vil presisere at eier av Teineholmen er Holmesund vel.

Styret har gjennomgått det som har vært tilgjengelig av dokumentasjon og har kommet til den slutning at det som må legges til grunn for å vurdere saken er regulert av:

A. Kontrakt mellom Ole Henrik Nilsen og Holmesund vel (vedlegg 1).

B. Reguleringsplan for Teinholmen vedtatt i 1985.

http://braplan.geoweb.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=906&tab=doc&planid=3732r2

Kontrakten omhandler ikke bare informasjon om hva som overdras men spesifiserer også i detalj de ekstra goder som skal tilfalle Ole Henrik Nilsen. Styret i Holmesund vel mener derfor at Ole Henrik Nilsens goder er begrenset av det han har valgt å ta med i kontrakten. All korrespondanse i forkant av kontrakten ansees derfor som ikke relevant da man i kontrakten har eksplisitt regulert de goder som skal tilfalle Ole Henrik Nilsen.

A. Kontrakt Holmesund vels plikter overfor Ole Henrik Nilsen er begrenset av kontrakten. Kontrakten omhandler krav om 15 m bryggelinje. Det er ingen punkter i kontrakten som omhandler private bryggeområder, plattinger eller arealer som skal disponeres av Ole Henrik Nilsen.

B. Reguleringsplan for Teinholmen Reguleringsplanens kart viser helt tydelig at det skal være en ”Felles gangvei” (jf tegnforklaring) som går fra enden av bro til vestre (indre) del av brygge. Det er tydelig at det ikke skal eksistere noen privat platting i dette området. Av reguleringsplanens tekst står det også at bryggene skal benyttes som fellesanlegg og at båter eller fortøyningsanordninger ikke må anbringes slik at de stenger for nødvendig ferdsel til og fra de innenforliggende brygger.

Det har ikke vist seg mulig å få til et samarbeid omkring plattingen, der også andre personer kan benytte den som adkomst til bryggene. Folk blir bedt om å fjerne seg, og det mener styret i Holmesund vel er lite hensiktsmessig.

Styret i Holmesund vel mener plattingen er bygget uten både offentlig-og privat tillatelse, og at plattingen kan kreves fjernet.

Det er uenighet om de rettslige spørsmål, og Holmesund vel og Ingrid Nilsen burde derfor være enig om å bringe saken inn til behandling i rettsapparatet slik at diskusjonen om plattingen kan avsluttes en gang for alle.