Holmesund, 30.04.2009

Til: Styret i Holmesund Vel Fra: Ingrid Nilsen; v/Vibran

Ad punkt 6 i møtereferat fra styremøte 10. februar 2009. Teineholmen bruksrett

På forrige styremøte ble disse problemstillingene gitt:

  1. ”Er det tilgang til å sperre for ferdsel på brygge og tilknyttet platting?”
  2. ”Er det tilgang til å sette opp private møbler, buer e.l. på eksisterende bygge/platting slik den er i dag og som kun er til privat bruk?
  1. Vi vil først minne om at selv om det nå er mulig å gå til de øvrige bryggene over Nilsens brygge, har veien til de øvrige brygger på Teineholmen hele tiden gått over knausen på utsiden av Nilsens brygge. Sånn sett sperrer ikke Ingrid atkomsten til de øvrige bryggene. Det har aldri vært meningen at atkomsten til de øvrige bryggene skulle gå over Nilsens. Muligheten oppsto først da Ole Henrik Nilsen (OHN) utvidet sin del av bryggen fordi han og Ingrid etter hvert som de ble eldre, måtte ha lettere atkomst til sin brygge.
  2. Så er neste spørsmål: Med hvilken rett har familien Nilsen i mange år anbrakt private møbler på nederste del av sin brygge?

Vi vet at enkelte mener at OHN og Ingrid ikke har andre rettigheter enn de øvrige som disponerer brygge på Teineholmen og derfor mener at møbler og andre hindringer for fri ferdsel må fjernes.

Vi forstår at ikke alle som har kommet til Holmesund i ettertid er kjent med forhold som ligger ca. 30 år tilbake i tid. OHN kjøpte Teineholmen i 1971 og solgte den videre til Holmesund Vel i -81. Men historikken her er så vesentlig at det er nødvendig å minne om den nå.

OHN har samlet en omfattende dokumentasjon om Teineholmen-saken. Vi går ikke inn på alt her; men forholder oss til kjøpekontrakten som styret har fått kopi av, samt et brev fra daværende styreformann Arne Halvorsen (heretter AH) til Moland formannskap (følger vedlagt).

Kjapp historikk:

Historikken fremgår for så vidt av salgsdokumentet og vedlagte brev fra AH til formannskapet i Moland. OHN hadde en lang periode jobbet med å få kjøpt ut tidligere eiere av Teineholmen og kjøpekontrakt ble inngått 17. april 1971. Ole Henrik ønsket å sette opp en båtbu og en brygge. I kommunikasjonen med kommunen gikk det også fram at han ville reservere resten av Teineholmen til bryggeplasser til andre fastboende. Dette er bekreftet bla.a i kjøpekontraktens pkt. 6 og i AH’s brev til formannskapet.

Etter hvert engasjerte daværende Holmesund Vel/ved AH seg i saken, blant annet med vedlagte forslag til Moland formannskap om ekspropriasjon av hele Teineholmen, deretter ved å oppnå kontrakt med OHN om kjøp av Teineholmen. Det fremgår av AH’s brev at det var daværende Vel sitt syn at OHN måtte kompenseres for blant annet at han måtte ofre sin daværende båtplass (ref. sitat nedenfor):

Båtbua ble aldri realisert og derfor ble erstatningen for tapt båtplass den brygga som OHN og Ingrid har på Teineholmen; se kommentar til kontrakten nedenfor.

Ole Henrik og Ingrid Nilsens brygge på Teineholmen Side 2 av 2

Ad kontrakten:

I kontrakten fremgår det at Vellet kjøper Teineholmen av Ole Henrik Nilsen på gitte vilkår. Et av vilkårene (nest siste avsnitt) er at OHN forbeholdt seg 15m brygge som del av kompensasjonen for overdragelsen og tap av egen bryggeplass. Med andre ord; både i den forstand at Ole Henrik Nilsen sto som selger av Teineholmen til Vellet, at han måtte ofre sin daværende båtplass, og at det står spesifisert en 15m brygge som del av kompensasjonen, setter Nilsen i en særstilling i forhold til de øvrige bryggeeiere, som i etterkant trakk lodd om bryggeplassene. Ifølge Ingrid har det hele tiden vært forståelse for at den nederste delen av brygga har vært å betrakte som en direkte erstatning for den brygga de måtte gi fra seg for å sikre atkomsten til Teineholmen, og det er på denne delen Nilsen`s i ca 30 år har satt opp noen møbler om sommeren, samt at småbåtene deres har lagt om vinteren. Derfor synes vi det er rart at dette er en problemstilling for Ingrid`s brygge i dag.

At noen mener at Nilsens ”har fått for mye”, tatt seg til rette” osv er derfor historieløst. OHN aksepterte salg til Vellet fordi han mente at Vellet hadde større mulighet til å sikre bryggeplasser for oppsittere uten bryggeplass. Uten hans vilje til salg av Teineholmen og til å avgi sin daværende bryggeplass for å etablere atkomst til fellesbryggene, ville de øvrige bryggeplassene på Teineholmen aldri ha blitt realisert.

Når det gjelder de øvrige bryggene, så fremgår følgende av HA’s brev til formannskapet:

Dette er ikke realisert, men den opprinnelige forutsetning for samtlige brygger synes jo i det minste å ha lagt opp til et ja på spørsmål 2 i møtereferatet.

Med vennlig hilsen

Aud S Vibran og Ingrid Nilsen