Referat fra Teineholmen møte 14/06 – 2011

 

Tilstede: John Arnold Nilsen, Aud Sigrid Vibran, Renie Thorleifson, Erik Hult (tlf), Pieter Spilling
Ikke tilstede: Karl Otto Vibran
Leder av arbeidsgruppen og referent: Pieter
Møtet ble avholdt i lokalene til John Arnolds arbeidsplass, Skøyen.

Sak/punkt på agendaen

Ansvar / oppfølging / tidsfrist

Komiteens arbeid fokuserer på 5 punkter:

1.      Adkomst til badestranden

2.      Brygge på sydsiden av Teineholmen

3.      Fylling/platting på innsiden av Teineholmen-brygge mot fjellet

4.      Flytebrygger som forlengelse av Teineholmen

5.      Boder

Samt en skriftlig fremleggelse av punktene til styret og årsmøtet.

Finansieringsløsning(er) må utredes.

 

 

Ad 1)
Adkomst til badeplassen

Målsetning: Gjøre adkomst til badeplassen så enkel og fremkommelig som mulig

 

Trasé for sti er gått opp. Noe fjell/stein må flyttes eller sprenges bort med ”trolldeig”. Evt litt boring og meisling...

Rekkverk bør settes opp (smijern). Priser på dette er ikke innhentet.

Arbeidet med stien kan påbegynnes når styret er informert, og ikke har innvendinger.

 

Komiteen innkaller til dugnad så fremt styret ikke har innvendinger mot at arbeidet påbegynnes. Kostnaden er lav og finansiering av rekkverk bør kunne tas over Holmesund vel’s kasse, eller bakes inn i totalprosjektet for Teineholmen.

 

alle

Ad 2)
Brygge på sydsiden

Målsetning: Legge tilrette for flere båtplasser.

Det er plass til en brygge på sydsiden av Teineholmen – ytterst i en liten ”vik” på holmen. Bryggen kan legges i en L-form, vil være ca 14 meter og kan ha 2 båtplasser. Komiteen forutsetter at bryggen og fortøyde båter (longside) ikke vil være til hinder for fri ferdsel inn i Holmesund.

Bryggen blir permanent.

Innstilling til styret/årsmøtet er at at en slik brygge bør besluttes ved votering på årsmøtet.

 

Erik & John Arnold

 

Toffen tegner

Ad 3)
Bryggeplatting

Innhentet tilbud på prosjektering og ”ansvarlig søker” ihht lover & regler; Pollen Bygg & Eiendom. Pris ca 30.000,- (inkl mva)

 

Alternativ 1: Treplatting

John Arnold har diskutert treplatting m/søyler, dragere etc. med Roland og fått prisanslag:

3000,- pr kvm ca 450.000,- (ca 150kvm)

 

Alternativ 2: Fylle opp bassenget til platting-høyde med stein etc.

Klargjøring for enten å legge heller, eller legge treplatting.

Prisantydning 609.000,- eks mva

 

Komiteens innstilling til styre/årsmøte er at bryggeplatting bør besluttes ved votering på årsmøte.

 

Erik & John Arnold

 

Toffen tegner

Ad 4)
Flytebrygger

Tilbud innhentet fra Jørn Myhre AS, Telebryggen, NOR Marine og BI Bryggen.

Pris-estimatene ligger på 30 – 70 tusen, dvs gj.snitt 50 tusen pr plass. 6 til 8 plasser. Bredde 3 – 3,5 meter.

(Lyngørbrygga er bredde 2, 8m).

 

John Arnold

Ad 5)
Boder
Det er viktig ifbm plantegninger og søknad til kommune at boder tilhørende respektive bryggeplasser blir planlagt inn.
Primært vil komiteen ha boder til alle båtplasser og mener det finnes plass til dette langs fjellet hvor ny platting er planlagt inn, eller beliggende på eksisterende brygge (dvs i bakkant av denne).

I tidligere planarbeid for Teineholmen er også boder tegnet inn og visse begrensninger for størrelse og mønehøyde foreligger.

Det kan danne føring for de reviderte tegningene.

 

Alle

 

Toffen tegner inn.

Skriftlig innstilling  til årsmøte/styre i Holmesund vel

Komiteen må lage en skriftlig ryddig redegjørelse for Holmesund vel som kan danne grunnlag for videre diskusjon og beslutninger.

 

Pieter (alle)

Finansieringsløsninger

I det videre arbeid må støtteordninger fra kommune undersøkes. Arendal kommune har målsetning om at alle fastboende skal ha bryggeplass, og det er mulig det finnes tilskudd for å få til dette.

 

Når det gjelder finansiering av platting kan denne sees adskilt fra bryggeplasser. Plattingen er tiltenkt som et fellesområde/oppholdsplass for alle velets medlemmer, mens bryggeplasser kun kommer utvalgte (leietagere) til gode.

 

Komiteen har diskutert to vesentlige modeller for finansiering, eierskap og drift av bryggeplasser:

 

-         Modell 1 - Salg:
Holmesund Vel prosjekter alt, og selger bryggeplass-rettighetene til fastboende og sommergjester ihht definerte kriterier[1]. Finansieringen står således eierne for.
Drift og vedlikehold overføres også til bryggeeierne, og Velet har ingen videre funksjon.
Denne modellen medfører at Holmesund Vel ikke har noe økonomiske forpliktelser.

Et viktig moment i mot dette er at vi kan oppleve tilsvarende situasjon som Teineholmen i dag; at mange båtplasser står tomme i sommersesongen samtidig som ”mange” ønsker å leie båtplass. Bryggeeierne kvier seg for å leie ut fordi de ønsker å ha båtplass tilgjengelig for å ta i mot gjester.

-         Modell 2 - Båtforening:
Holmesund Vel prosjekter alt, finansierer, bygger ut og leier ut båtplassene ihht definerte kriterier for utleie. Denne modellen benyttes av svært mange båtforeninger.
Finansiering løses gjennom banklån.

Samtidig kan Velet stå ansvarlig for kort-tids utleie (sesong) av ledige båtplasser.

 

-         Modell 3 – En blanding:
Tilsvarende som modell 2, men hvor leietakerne innbetaler et innskudd. Innskuddene skal totalt dekke alle kostnadene ved utbyggingen av plassen.

Denne modellen medfører lav økonomiske forpliktelse for Velet.

 

-         Finansiering av platting.... (hva skal vi mene om dette?)

 

Pieter: Jeg tror jeg mener at finansiering av denne plattingen må gjøres av vellet (banklån og årlig medlemskontingenter) og av brygge-eierne/leietakerne, f.eks ved at 50% finansieres av vellet og 50% finansieres av bryggeeiere/leiere da disse vil ha en klar fordel av at platting og boder bygges.

 

-         Boder må finansieres av respektive eiere/leietakere, f.eks ved direkte innskudd til vellet som står for prosjekter & bygging. Boder kan kanskje bygges på dugnad (men ønsker vi egentlig det?)

 

 

 

 

Neste møte søndag 26. bryggen til John Arnold.[1] Båtplassene må tildeles ihht definerte kriterier hvor f.eks følgende tas henshyn til: fastboende eller sommergjest, ansiennitet i Holmesund, hvorvidt man allerede har annen båtplass i Holmesund osv... Kriteriene er ikke definert av komiteen.