Arbeidsgruppe Teineholmen

 

 

Referat

 

Årsmøtet 2010 ga mandat til en arbeidsgruppe om å se på å videreutvikle Teineholmen.

 

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:

Aud S. Vibran, Karl Otto Vibran, Thorleif Thorleifsson, Erik Hult, Pieter Martin Spilling og John A. Nilsen.

 

Gruppen hadde befaring på Teineholmen lørdag 14. August.

Følgende var representert: Reni Thorleifsson (representerte Thorleif), Erik Hult, Aud S. Vibran, Pieter Matt Spilling og John A. Nilsen. Karl Otto Vibran fraværende.

 

Pieter Martin Spilling ble valgt som leder av arbeidsgruppen.

 

Gruppen vil jobbe bredt med en overordnet plan over Teineholmens videre bruk som vil innbefatte:

 

·         Adkomsten til badeplass – lette adkomsten til badeplassen for eldre og uføre

·         Utvikle et fellesområde mellom eksisterende brygge og holmen – Fylling eller platting

·         Flere brygger til fastboende – Mulig utvidelse på holmens sydside (Ref gjeldende reguleringsplan).

·         Gjestebrygge(r) – ytterst på eksisterende brygge og/eller ytterst på holmens s/ø side

 

           

Tiltak før neste møte:

 

1; Før komiteen kan starte arbeidet med planer og å innhente priser, er det viktig at alle komiteens medlemmer får en historisk innføring og oppdatering på de føringer som ligger for videre utbygging på Teineholmen, samt tilgang på alle dokumenter som er relevante i saken. – Ansvarlig; Aud Vibran – I god tid før neste møte, senest innen uke 37.

 

2; Sjekke muligheter for overskuddsmasse med de ulike lekteroperatørene i området, samt fremskaffer gyldig dokumentasjon på endringsvedtak til gjeldende reguleringsplan som omfatter utbygging på Teineholmens sydside.   Ansvarlig;  Erik Hult – I god tid før neste møte, senest innen uke 37.

 

3; Komiteen henstiller styret å definere medlemsmassen til Vellet (Holmesund Transformatorstasjon), behovet for båtplasser og mulighetene for å leie ubenyttede plasser fra bryggeeierne. Ansvarlig; John A. Nilsen – på styremøtet 30 august.

 

 

Neste møte er berammet til 2 oktober kl 1000 – 1130 i Holmesund  (Kommer tilbake på sted) 

 

 

 

 

 

 

Oslo 16 august 2010

 

 

 

 

John A. Nilsen

(Referent)