Referat fra Teineholmen møte 2/10 – 2010

 

Tilstede: John Arnold Nilsen, Aud Sigrid Vibran, Renie/Thorleif Thorleifsson, Erik Hult, Pieter Spilling
Ikke tilstede: Karl Otto Vibran
Leder av arbeidsgruppen og referent: Pieter

Sak/punkt på agendaen

Ansvar / oppfølging / tidsfrist

Mandat fra Årsmøte (ref  referat 16/8) var “Årsmøtet 2010 ga mandat til en arbeidsgruppe om å se på å videreutvikle Teineholmen”.

 

 

Mandatet er noe vagt, og arbeidsgruppen har diskutert det og funnet behov for å presisere vår oppave.

Forslaget under er slik jeg (Pieter) oppfatter konklusjonen i diskusjonen:

 

Arbeidsgruppen skal se på muligheter for videreutvikling av Teineholmen med hensyn til Holmesund Vel’s behov for:

·         Badeplasser

·         Båtplasser for fastboende, hytteeiere og gjesteplasser

·         Brygge/platting/fellesområde mellom eksisterende brygge og holmen

·         Muligheten for båtboder

·         Adkomst til overnevnte

·         Forskjønnelse av området

Arbeidsgruppen skal legge frem et forslag til Holmesund Vel’s Årsmøte.

 

 

NB: I overnevnte mandatforslag er en vesentlig forskjell fra John’s referat 16/8 hvor det står “flere brygger til fastboende”.

Det nevnes i referatets punkt 3 at “komiteen henstiller styret....., behovet for båtplasser og muligheten for å leie ubenyttede plasser fra bryggeeierne”

 

John Arnold avklart med Vellets styre.

Bakgrunnsdokumenter er lagt tilgjengelig for alle på www.holmesund.no/teineholmen

Oppfordrer alle til å sette seg tilstrekkelig inn i historien.

 

Aud Sigrid fremskaffet all relevant historisk dokumentasjon.

Aud Sigrid. OK

Reguleringsplanen av 198X? Og andre historiske avtaler /føringer

 

I hvilken grad skal eldre avtaler, føringer mv. være bindende eller begrensende for arbeidsgruppens arbeid?

Spesielt gjelder dette muntlige og skriftlige “intensjoner” som spesielt går i favør av “fastboende” og ikke “alle medlemmer av Holmesund vel”

 

Referentens inntrykk er at det er flertall i areidsgruppen for at vi skal se fremover og jobbe for alle medlemmer av vellet uavhengig av om de er fastboende eller hytteeiere.

Kommentarer til dette?

Alle

Overskuddsmasse

Det er mulig å få overskuddsmasse fra lekteroperatører.

Priser er ikke innhentet.

Erik

Må undersøkes nærmere.

Utnyttelse av dagens brygge

Det er i dag 18 plasser fordelt på 9 bryggeeiere, samt 2 gjesteplasser ytterst.

 

Nye plasser

Arbeidsgruppen mener at nye båtplasser skal eies av Holmesund Vel og leies ut.

Økonomisk kan dette løses ved at leietagere må innbetale et andelsinnskudd

Kartlegge behovet for nye båtplasser.

Pieter

Fylling – kostnad

Erik

Platting – kostnad

Erik

Boder

Hvem, hvor mange, ref reguleringsplanen

 

Vellets rolle

 

Arbeidsgruppen er enig om at Vellet skal administrere utbyggelse & utnyttelse av Teineholmen.

Vi må finne økonomiske ordninger/avtaler som gjør at vellet ikke må stilles økonomisk ansvarlig.

En løsning på dette er at nye brygge-leiere må betale innskudd. Innskuddet/andel er ment som areidskapital, og ved evt terminering av leieforhold vil andelshaver få innskuddet tilbake, samtidig som ny leietager må betale inn nytt innskudd.

 

Adkomst til badeplassen.

Trase for sti er gått opp.

Arbeidet kan påbegynnes når våren kommer.

 

Flytebrygge

Innhente kostnadsoverslag på flytebrygge som mulig forlengelse av dagens bryggeanlegg.

 

John Arnold

Modellen som er laget tidligere

Thorleif har denne i Oslo.

Kan denne fortsatt brukes i det videre arbeid. Fraktes ned til Holmesund.

 

Renie

Strøm + vann

 

Anbud / estimat på treplatting